Project view - Praha Letná a Holešovice

 Čeština
 

Project text:


  Praha Letná a Holešovice        

             Holešovice a Letná jsou součástí Prahy 7, místa, kde žijeme, učíme se a sportujeme. Naše škola je velmi dobře umístěná. Hned vedle Stromovky, kam chodíme nejen cvičit, ale také se pobavit. Ve Stromovce je spousta hřišť, můžeme si hrát i na loukách. Z vyprávění mé babičky vím, že dřív se na louky vůbec nesmělo, byl  tam přísný zákaz běhat po trávě. To máme dnes štěstí! Vadí nám však, že je náš ojedinělý prostor čím dál víc znečišťován psími výkaly, hřiště jsou ničena vandaly, prolézačky jsou postříkané sprejery. Stromovka je v dobrém stavu, firma se o ni dobře stará. Hrát si můžeme také v Letenských sadech, které procházejí celkovou úpravou, zatímco část pláně je staveništěm. Bydlím tu již 12 let a zatím, co tu bydlím, zde proběhla spousta změn. Např. se mění obchody a naše škola dostala nový vzhled (novou fasádu, přistavěla se část čtvrtého patra),vzniká nová pěší zóna,... spousta věcí se mění, ale něco zůstává. Zajímavá je i historie Prahy 7, o které mnoho nevíme. Ale něco přece jen víme. Pokud vás to něco málo z historie zajímá, přečtěte si další řádky.

            Základem Holešovic jsou staré osady Holešovice a Bubny. V místech, kde Vltava širokým meandrem obtéká úpatí Letenského kopce, odedávna vedla stará obchodní stezka na sever, neboť mělký tok zde umožňoval řeku dvakrát přebrodit. U jižního brodu vznikla rybářská ves Bubny, zatímco u severního se rozložila zemědělská osada Holešovice.

            První zmínka o Bubnech je z roku 1088. Svůj název získaly podle starého držitele - rodu pánů z Bubna. Ve 14. století dal Karel IV. v okolí vysadit vinnou révu a z rybářů se stali vinaři. Obec nicméně trpěla častými válečnými útrapami, protože téměř každé vojsko, které mířilo ku Praze, ať už to byli Zikmundovi křižáci, Habsburkové, Pasovští, Prusové, Francouzi nebo Švédové, tábořilo na nedaleké Letenské pláni. Ve čtyřicátých letech 18. století vypálila pruská a francouzská vojska Bubny a Holešovice. Jako píci pro koně zkrmila mimo jiné i zdejší vinnou révu.

Letná, jeden z původních devíti pražských vrchů, není pražskou čtvrtí, jak by se mohlo zdát, ale jen pomístním názvem území, které leží na katastru Bubenče a Holešovic. Slovo Letná je poměrně častým pomístním názvem, který najdeme i v jiných městech (například v Plzni, Kladně, Děčíně, Zlíně, Olomouci a dalších). Název pochází ze slova Leteň, které znamená osluněné nebo vyhřívané místo.

            Holešovičtí se oproti Bubenským zabývali zemědělstvím. Převažovalo pastevectví dobytka, k němuž byly na zdejších nivách a maninách ( pravidelně zaplavovaných loukách) vhodné podmínky. Název Holešovice je pravděpodobně odvozen od slova „holý" nebo „holec", které označuje mladého - holého (ještě neochmýřeného) člověka. Možná šlo o označení holého, neporostlého, případně neúrodného místa. To naznačuje, že zemědělské výnosy asi nebyly příliš velké, a tak se obec nemohla nijak zvlášť rozvíjet.

            Teprve 19. století přineslo prudké změny do života dosud malých a nevýznamných ospalých vsí. Impuls k rozvoji oblasti dala stavba Severní dráhy vedoucí do Drážďan ve třicátých letech 19. století. Železniční doprava otevřela cestu k průmyslovému rozvoji Holešovic, jenž v podstatě trvá dodnes, i když se průmyslové plochy pozvolna mění a začínají sloužit jiným účelům.

V roce 1850 došlo ke sloučení Holešovic a Buben a roku 1884 se spojená obec Holešovice-Bubny stala 7. pražskou čtvrtí. Pomlčka z názvu i se slovem Bubny definitivně zmizela až v roce 1960.

Myslim, že historie už bylo dost. Současnost nabízí rozmanité možnosti pro náš volný čas. Každý má šanci si tu najít to své „in". A to nejen sportovci. Bydlí se nám tu dobře. Musím ale přiznat, že když se na Spartě zrovna hraje fotbal, tak se tu nedá absolutně hnout ani parkovat. Doufám, že vás to nijak neodradí přijít se sem podívat.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  
   O historii školy, do níž chodíme již 9 let, jsme si v  kronice  přečetli mnoho zajímavých informací. Z nich uvádíme tyto: Budova nově postavené ...
  Na první fotografii se vracíme do r. 1924 a ocitáme se v chlapecké třídě. Dříve totiž byla naše škola rozdělena na dvě křídla, chlapecké a dívčí....
Tato fotodvojice nás zavádí do dívčí třídy 20. let 20. století a třídy současné. Výuka chlapců a dívek probíhala v té době odděleně. Některé školy ...
Holešovice mají ve znaku kotvu, k té se pojí voda, přístav. Lighthouse - Maják je komplex administrativních budov, který se tyčí nad přístavem. To ...
    Holešovický přístav byl od počátku 20. století místem spjatým s dálkami, neboť spojoval naši zemi se zámořím. Na nákladní lodě z německého Hamb...
Page 1  2  3  4  5  


TrainLMS