Project view - Pohledy na Šenov dříve a dnes

 Čeština
 

Project text:


Z historie obce Šenova

Slezský historik Vincenc Prasek uvádí, že nejstarší zpráva o Šenovu je z roku 1245 (Věstník Matice moravské 4, 1894, s. 20). Neuvádí však pramen, ze kterého tehdy čerpal, proto dnes považujeme za nejstarší známou zmínku o Šenovu až z roku 1305. Na základě pomístních jmen Šenova, Dolní a Horní Vraclav, se Prasek domníval, že osada měla v období před velkou kolonizací starší jméno Vraclav. Šenov, dříve zvaný též Šonov (něm. Schönhof, polsky Szenów, Krasne Dwory), patří k nejstarším obcím na Frýdecku. Pravděpodobně mohl vzniknout již ve 12. století, jak se domnívá přední historik Jaroslav Bakala; v tomto případě se obec nazývala jinak, než dnes - je pravděpodobné, že dnešní šenovská část zvaná Vraclav, je pozůstatkem této starší předkolonizační slovanské osady. Tato osada mohla vzniknout při obchodní cestě vedoucí z Opavy do Těšína a v této poloze mohlo existovat i menší opevněné hradiště. Bohužel současná terénní modelace, pozměněná stavební činností, a chybějící archeologické nálezy, nedávají jednoznačnou odpověď na počátky osídlení na šenovském katastru. Šenov byl alodním statkem ve vlastnictví šlechtických rodů z těšínského knížectví. Ve 14. století se zmiňují jako majitelé šlechtici s příjmením Šašek ze Šenova. První písemná zmínka o Šenovu pochází z doby kolem roku 1305. Obec je uvedena pod označením Sonow v důležitém pramenu “Liber fundationis episcopatus Wratislaviensis”, v oddíle označeném “Registrum Wyasdense”, nazvaném tak podle biskupského hospodářského dvora v Ujazdu na Opolsku (dnes v PLR), kde se shromažďovaly platy desátků z některých částí vratislavské diecéze. Celistvý soupis desátků vznikl postupně v několika obdobích, zápis o obcích z dnešního Frýdecka byl pořízen v době vratislavského biskupa Jindřicha z Vrbna, a to v rozmezí let 1302-19. V textu se uvádí: “Iste sunt ville in terra ducis Teschinensis similiter solventes per IV scotos de manse.... Item in Lesna principis XX mensi solventes.... Item in Sedlicz. Item in Wenceslaevitz. Item in Sonov. Item in Bertoltovitz. Item in Radwanowitz. Item in Lazy villa Paczkonis. Item in Bruschowitz. Item in Dobroczemnicza. Item in Baruthow. De Baruth gracia. Item in Cuncindorf. Item in Wrothimov.... (Nížepsané vesnice v zemi knížete těšínského platí podobně jen po 4 skotech z lánu.... Lešná knížecí se 20 lány.... Sedliště, Václavovice, Šenov, Bartultovice=Bártovice, Radvanovice=Radvanice, Lazy-osada Paškova, Bruzovice, Dobrá Zemnice=Dobrá, Barutov=Řepiště, od desátků zbavený, Vratimov....).

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  22
Šenovský kostel je chloubou a dominantou města. Kostel je dnes po rekonstrukci věže.
Hostinec Horakůvka
Hostinec Horakůvka, rok 1939
Šenovské kino bylo velmi oblíbené hlavně u mladších generacích a my jsme samozřejmě zklamaní, že už tomu tak není.
Na staré fotce se změnila hlavně silnice a stromy. Fotografie byla zhotovena v přibližně 50.let minulého století.
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  22


TrainLMS