Nadační dům dr. Josefa Kachníka. S památkou J. A. Komenského je spojena i Vychovatelská knihovna univerzitního profesora a preláta dr.Josefa Kachníka. Ten v roce 1883 koupil od poštmistra Rottmana domek č.p. 138, v němž později v roce 1908 zřídil "Hospodářsko - vychovatelskou besídku". Jak píše ve svých vzpomínkách, "aby se tu k poučení scházívala škole odrostlá mládež i dospělí toužící po větším vzdělání". Jeho záměr se uskutečnil. V místnostech Besídky se konávaly přednášky a kurzy, jak pro muže, tak chlapce i pro ženy a dívky. Zde se rovněž konaly schůzky členů pěveckého sboru založeného v r. 1917 kaplanem P.Stanislaven Běhalem. V roce 1928 u příležitosti oslav 10tiletého trvání republiky předal dr.Josef Kachník do této Besídky svou obsáhlou knihovnu a k ní nadaci přidal i své úspory ve výši 30 000 Kčs. Zároveň Besídku pojmenoval "Vychovatelská knihovna J. A. Komenského". Do průčelí domu dal zasadit bronzovou pamětní desku s nápisem: "Státně jubilejní vychovatelská knihovna J.A.Komenského v Nivnici - nadace univerzitního profesora Msgra. Dr. Josefa Kachníka v jubilejním roce 1928". V nadstavené podkrovní místnosti si zřídil dr.Kachník soukromou kapli. Nově uspořádaná knihovna byla slavně otevřena 28.března 1933 ve výroční den narození nivnického rodáka J. A. Komenského. Slavnosti se zúčastnili vedle zástupce Masarykovy univerzity v Brně Doc. PhDr. Jana Uhra i zástupce zemské i okresní školní rady i četní hosté a učitelé z celého okolí. Slavnostní řeč přednesl docent pedagogiky na Karlově univerzitě v Praze filozof Jiří V. Klíma. Ten den se také uskutečnilo setkání nivnických rodáků, které svolal Doc.Dr.Martin Skyba. Jeden z výtisků brožury při té příležitosti vydané byl poslán prezidentu ČSR T. G. Masarykovi. Ten odpověděl děkovným listem, končícím slovy: "Aby knihovna Vámi založená byla zdrojem pravého poznání a ušlechtilého života v duchu a zásadách J. A. Komenského a aby Váš příklad našel hodně následovníků". Knihovna, která byla dále doplňována novými knihami zasílanými ctiteli J. A. Komenského z celého světa, pak dlouhá léta sloužila danému účelu. Místním občanům se stala zdrojem poučení i zábavy. Učitelům a vědcům z okolí i z celého světa sloužila k rozšiřování poznatků o životě a díle pedagoga a Učitele národů. Za protektorátu byla však budova Nadace německými úřady zkonfiskována. Po skončení války v květnu 1945 se stal správcem budovy i knihovny místní národní výbor. Začátkem roku 1968 byla předána správa budovy nakrátko nově založenému Vlastivědnému kroužku, který do přistavených místností v zadní části budovy přenesl svůj sklad starobylých předmětů, nářadí a krojů a uspořádal z nich stálou výstavu. V řijnu 1973, když se začalo s úpravou budovy, byly z příkazu MNV všechny věci Vlastivědného kroužku předány odboru Českého svazu žen. Ženy je přenesly do domu č.p. 474 a zřídily v něm ,,Nivnickou izbu". Knihy z knihovny byly přeneseny do horní školy. Budova knihovny byla při rekonstrukci v roce 1985 rozšířena přístavbou na dvoře o prostornou místnost, která sloužila jako přednáškový sál. V roce 1990 až 1991 byla celá budova Obecním úřadem zrekonstruována a v dolní místnosti se nyní nachází Komenského vychovatelská knihovna, v patře vlastivědné muzeum a ve dvoře od roku 1992 místní lidová knihovna. Správcem budovy je Nadace dr.Kachníka, založená 14.10.1994, a od 20.2.1999 Nadační fond dr. J. Kachníka. V Kachníkově knihovně v dolní místnosti hospodaří od roku 1996 nově založený Vlastivědný kroužek a je zde uložen také "Archív o bádání v životě a dile nivnického rodáka J. A. Komenského". Knihovna nadále shromažďuje knihy Komenského a o Komenském a rozvíjí jeho tradici v rodném kraji a těší se řadě návštěvníků z okolí i celého světa. To dosvědčuje i pamětní kniha vedená od 28.3.1993.