Základní kámen nové školy byl položen 24. dubna 1891. ,, Během stavby stále na povrch veřejného mínění tlačila se otázka, zda by nebylo nejlépe, hned budovu jednopatrovou pro pět tříd postaviti." ale stavba rychle pokračovala, 27. srpna byla kolaudována a 7. září roku 1891 se v ní začalo vylučovat. Čtyřtřídní škola byla umíněna ve 3 budovách. V kronice z roku 1893 čteme: ,,Letošním rokem konečně učiněn rozhodný krok k napravení chyb dlouholetých. Roku 1856 vyměřeno bylo poprvé místo na stavbu školní budovy a odtud po 35 letech vyměřováno, rozpočítáno a opět mařeno. Letos konečně, ač to byl krok těžký a poplatníkům bolestný velice, prosazena myšlenka přízemní novou budovu a jedno patro zvýšit, a tak dostatek řádných tříd pro děti, ano i šestitřídní školu opatřiti." Největší zásluhu o přístavbu školy měla libčická železárna.
Přístavba byla za 7986 zlatých. Koncem května r. 1893 se započalo s bouráním střechy a 12. 6. již zedníci stavěli 1. patro.
16. srpna se prodaly domky č. 44 a 46 ve veřejné dražbě. ,,Jednopatrová budova školní připravena, pravý palác vnějškem a účelností vnitřním zařízením dokončena a kolaudována 13. 9. 1893."